Program podeželja Evropa

 

Namen projekta je zagotoviti občanom posavskih občin svetovanje s področja ravnanja z odpadnimi vodami. Zato je bila z januarjem 2019 kot glavni cilj odprta svetovalna pisarna.

Gre za novo brezplačno storitev za uporabnike, ki vključuje svetovanje na individualnih primerih. Svetovanje se bo izvajalo v vseh posavskih občinah: Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

V sklopu projekta želimo:

 1. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev na območju razpršene poselitve oziroma na podeželskem območju o učinkovitejšem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN ter o možnosti ponovne uporabe očiščene vode v kmetijske namene.
 2. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev, zlasti kmetov o varovanju vodnih virov na vodovarstvenih območjih z namenom zaščite vodnih virov in tal.
 3. Izboljšati stanje vodnih virov (podtalnice) na vodovarstvenih območjih, ki so obremenjena z intenzivnim kmetovanjem in vzpodbujati sonaravno kmetovanje.
 4. Izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih sonaravnih trajnostnih tehnologij čiščenja komunalnih odpadnih voda.
 5. Krepiti informiranost in ozaveščenost vseh lokalnih prebivalcev o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih.
 6. Krepiti informiranost in ozaveščenost o mokriščih.
 7. Ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti na podeželskem območju, območju NATURA 2000 Ajdovska jama in vodovarstvenih območjih.

Navedene cilje bomo dosegli z intenzivnim povezovanjem partnerjev v projektu, lokalnih skupnosti, izvajalcev GJS na območju LAS Posavja ter občanov. Ciljne skupine bodo vključene v projekt s/z:

 • Izvedbo predstavitvenih delavnic in individualnimi svetovanji v svetovalni pisarni.
 • Vodenimi ogledi vodovarstvenih območij in dobrih praks čiščenja odpadne vode.
 • Postavitvijo informativnih tabel.
 • Izdelavo in prikazom hidrogeološkega modela vodonosnika in geološkega stolpca.
 • Izvedbo fotonatečaja na temo »Voda« in na temo »Mokrišča«.
 • Objavami v lokalnih časopisih, na lokalni TV s prispevki in objavo kratkih filmov ter na spletnih straneh partnerjev.
 • Razdelitvijo zloženk in brošur lokalnim prebivalcem.

Zadane cilje bomo dosegli tudi z izgradnjo dveh pilotnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki omogočajo čiščenje komunalne odpadne vode na sonaraven način, z naravnimi materiali in postopki, brez uporabe kemikalij ter s spremljanjem in preizkušanjem njunega delovanja s fizikalno – kemijskimi analizami. Ena izmed pilotnih čistilnih naprav bo zgrajena na območju NATURA 2000 Ajdovska jama. Obe predstavljata inovativni rešitvi za Posavje, saj na našem območju takšni napravi še nista bili zgrajeni.

K uresničitvi navedenih ciljev bo prispevala tudi ustanovitev svetovalne pisarne in zaposlitev svetovalca za polni delovni čas za informiranje, svetovanje in strokovno podporo lokalnim prebivalcem, lokalnim skupnostim in izvajalcem GJS na območju LAS Posavja o bolj učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda in varovanju vodnih virov, ki na območju LAS Posavja še ne obstaja.

Gre za novo brezplačno storitev za uporabnike, ki vključuje svetovanje na individualnih primerih praviloma na lokaciji občine, kjer ima uporabnik stalno prebivališče. Svetovanje se bo izvajalo v vseh posavskih občinah: Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Navedeni cilji prispevajo k izpolnjevanju vizije in zastavljenih splošnih ter posebnih/razvojnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje.

1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta Št. novo ustvarjenih delovnih mest 1
3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja 980
Št. novih okoljskih rešitev 2
3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja 15