Na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, se male komunalne čistilne naprave in greznice praznijo sistematično vsaj enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno.

Praznjenja se izvajajo po posameznih naseljih po vnaprej predvidenem Terminskem planu praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, ki je sestavni del Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2021-2024 (povezavi spodaj).

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občino Krško za obdobje 2021-2024

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občino Kostanjevica na Krki za obdobje 2021-2024

Programa izvajanja javne službe za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Krško in Kostanjevica na Krki za obdobje 2017-2020.

Gospodinjstva po pošti prejmemo obvestilo o predvidenem datumu praznjenja, najmanj 14 dni pred izvedbo storitve. Na dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oz. MKČN (omogočiti dostop – odstraniti morebitne ovire, ipd.). Če vam predlagani termin ne ustreza, nas pokličite tel. št. 07 48 17 306 ali 07 48 228, da skupaj določimo nov datum.

Za leto 2020 je okviren plan praznjenja po mesecih podan v spodnji tabeli, za vsa ostala naselja pa dobite informacije na tel. št.: 07 48 17 306 ali 228.

NASELJA V OBČINI KRŠKO

 
MESEC NASELJE
marec

BREZOVSKA GORA, VELIKO MRAŠEVO, ROŽNO, CELINE

maj

ROŽNO, ČREŠNJICE NAD PIJAVŠKIM, DOLENJA VAS PRI RAKI, APNENIK PRI VELIKEM TRNU, APNENIK POD VELIKIM TRNOM, ARDRO PRI RAKI

junij

DRNOVO, RAVNE PRI ZDOLAH, LIBNA, ČRETEŽ PRI KRŠKEM, REŠTANJ, BREZJE PRI DOVŠKEM, BREZJE PRI RAKI, BRLOG, DRENOVEC PRI LESKOVCU

julij

GMAJNA, GOLEK, GORENJE DULE, SPODNJE DULE

avgust

ŠUTNA, BREZJE V PODBOČJU, BREZOVICA V PODBOČJU, DALCE, DOBROVA, DOLENJA LEPA VAS, FRLUGA, GORA, GRADNJE

september

DOLENJI LESKOVEC, RAKA

oktober

BREZJE PRI SENUŠAH, BROD V PODBOČJU, BUČERCA, VENIŠE, ZDOLE

november CIRJE, SENOVO, SPODNJI STARI GRAD, VIHRE

NASELJA V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI 

MESEC NASELJE
april DOLNJA PREKOPA
maj ČRNEČA VAS
avgust AVGUŠTINE

 

Praznjenje izvajamo s specialnim komunalnim vozilom, ki blato in odpadne vode odpelje na čiščenje na čistilno napravo Vipap Krško.

Obračun praznjenja greznic

Storitev se obračunava mesečno na položnici. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m3 dobavljene pitne vode. Maksimalna mesečna obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je 20 m3.

Na območju kjer ni javnega vodovoda in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3/osebo na dan oz. 4,5 m3/na osebo na mesec.

V sklopu plačanih storitev odjemnemu mestu pripada v obdobju treh let enkratno praznjenje obstoječe pretočne greznice ter dvakratno praznjenje MKČN. Vse dodatne storitve se izvedejo na osnovi naročila in proti plačilu.

Oprostitev plačila storitev praznjenja za kmetijska gospodarstva

Izjeme pri izvedbi in zaračunavanju storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN so, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08 s spremembami) dovoljene za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. V vseh drugih primerih je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, za gnojilo v kmetijstvu, prepovedana.

Izjeme so dovoljene samo v primeru, če lastnik oziroma uporabnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Uporabnik vloži izpolnjeno vlogo za oprostitev izvedbe in plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN na sedežu družbe Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, Krško, ali jo pošlje po pošti. Vlogo najdete na tej povezavi.

Vlogo mora uporabnik obnavljati na vsaka 3 leta (npr.: če ste prvo vlogo oddali 5. 7. 2013 je potrebno vlogo ponovno obnoviti 5. 7. 2016). V nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN, skladno z veljavnim cenikom. V vmesnem obdobju (teh 3 let), upravičenci nimate nikakršnih obveznosti do izvajalca javne službe. V skladu z novo zakonodajo pa morate od 1. 1. 2016 naprej obvezno voditi evidenco, ki mora vsebovati podatke o datumu in količini odstranjenega blata iz greznic oziroma ter podatke o mešanju z gnojevko ali gnojnico. Evidence je potrebno hraniti najmanj 5 let, ker jih lahko na vpogled zahtevajo izvajalec javne službe ali pristojne inšpekcijske službe.

 

Nadzor MKČN in praznjenje greznic

T: 07 48 17 306