Skrb za kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo

Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvaja strokovno usposobljena ekipa v sodelovanju z nacionalnim laboratorijem. Skladno s HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov.

Zadnja desetletja so zaznamovali veliki premiki na področju zakonodajnih zahtev in poslabšanjem kakovosti virov pitne vode, kot posledici neustreznega odnosa ljudi do okolja. V letu 2004 smo za vsak vodovodni sistem pripravili preventivni HACCP sistem, ki omogoča prepoznavanje vseh morebitnih tveganj pri oskrbi s pitno vodo ter njihovo odpravo in vključuje vse aktivnosti pri distribuciji pitne vode.

Vodni viri na Krškem polju so zaradi poljedelske dejavnosti prekomerno obremenjeni z nitrati in ostanki fitofarmacevtskih sredstev, ki bodo brez tehnološkega odstranjevanja ostajali v vodi še desetletja. Izboljšanje kakovosti podtalnice Krškega polja je obsegal tudi del raziskovalnih dejavnosti v družbi Kostak.Z namenom zagotavljanja kakovosti pitne vode smo v preteklih letih v sodelovanju z Občinama Krško in Kostanjevica na Krki izvedli naslednje večje projekte:

 • 2005 Dobava in montaža ultrafiltracijske (UF) naprave za pripravo pitne vode na vodnem viri Dobrova (vodovod Senovo-Brestanica).

 • 2008 Dograditev kanalizacije Krško v dolžini ca 14 km (zmanjšanja vpliva fekalnega onesnaženja pitne vode na vodovarstvenih območjih glavnih vodnih virov na Krškem polju),

 • Prevzem v upravljanje zasebnega vodovoda Koprivnica z vodnim virom Toplica in več kot 300 uporabniki.

 • 2013 Izvedba mehanskega filtra na rudniku Senovo.

 • 2014 Izvedba mehanskega predfiltra na zajetju Dobrova (vodovod Senovo-Brestanica).

 • 2013-2015 Izvedba projekta Hidravlične izboljšave.

 • 2013 Označitev vodovarstvenih območij – območja zajetij vseh vodnih virov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

 • 2014 Označitev vodovarstvenega območja Krškega polja.

 • 2015 Analiza stanja podtalne vode na Krškem polju ter izvedba raziskovalne vrtine Brege II.

 • 2015 Poziv Vladi RS za čim prejšnje sprejetje Uredbe o zaščiti vodonosnikov pitne vode.

 • 2016 Izvedba kombinirane naprave za pripravo pitne vode (peščeni filter, UV-dezinfekcija in naknadna dezinfekcija s klorom) na zajetju Jama v Kostanjevic na Krki.

 • 2016 Vključitev nekaterih OŠ v mednarodni projekt vodni agent (osveščanje mladih na temo voda).

 • 2017 Sodelovanje v projektu URAVIVO (vodilni partner UL BF).

 • 2018 Vgradnja sistema za doziranje CO2 na VH Raztez z namenom spremembe strukture pitne vode (trdota).

 • 2019 Postavljen geološki steber Krškega z okolico (v sklopu projekta VARUJVODO), katerega namen je prikaz geološke zgradbe našega območja. Nahaja se pri pokopališču v Krškem.
 • Avgusta 2020 smo v upravljanje prevzeli vodovod Ardro pri Raki.
 • 2022 Družba Kostak je v okviru projekta DIGIVODA v juliju in avgustu postavila 7 pitnikov pri šolah.
 • 2022 Projekt VARUJ O(KO)LJE - V občini Krško se je v okviru projekta namestilo 7 novih zbirnih posod za odpadno jedilno olje, razdelilo se je 2000 malih zbirnih posodic za gospodinjstva ter izvedlo veliko izobraževalnih delavnic v šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
 • Januarja 2024 smo v upravljanje prevzeli Vodovod Veliki Kamen.

Vsako leto obnovimo več kilometrov dotrajanega vodovodnega omrežja ter objekte na vodovodu, skladno z razpoložljivimi sredstvi. Odpravljamo okvare na javnem vodovodu ter širimo sistem daljinskega nadzora nad objekti in opremo z namenom čim prejšnjega ukrepanja v primeru težav. Z osveščevalnimi projekti sodelujemo tudi z vrtci, osnovnimi šolami, ŠC Krško Sevnica ter drugo zainteresirano javnostjo.   

Naši uporabniki se vse bolj zavedajo kako pomembno je piti zdravo vodo, zato se v Kostaku trudimo osveščati mlade generacije v vrtcih in šolah, ter redno obveščati vse uporabnike o kakovosti pitne vode ter delovanju vodovodnih sistemov.

Skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. l .RS, št.61/2023) pripravljamo letno poročilo o pitni vodi, v katerih vas obveščamo o rezultatih notranjega nadzora in državnega monitoringa.

Poročilo o pitni vodi 2023

Poročilo o pitni vodi 2022

Poročilo o pitni vodi 2021

Poročilo o pitni vodi 2020

Poročilo o pitni vodi 2019

Poročilo o pitni vodi 2018

Poročilo o pitni vodi 2017

Poročilo o pitni vodi 2016

Poročilo o pitni vodi 2015

Poročilo o pitni vodi 2014

Poročilo o pitni vodi 2013

Poročilo o pitni vodi 2012

Poročilo o pitni vodi 2011

Poročilo o pitni vodi 2010

Poročilo o pitni vodi 2009

Poročilo o pitni vodi 2008 

Poročilo o pitni vodi 2007

Poročilo o pitni vodi 2006

Poročilo o pitni vodi 2005