Sporočanje stanja vodomera

Uredba o metodologiji o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa, da izvajalec javne službe pri uporabnikih storitev oskrbe s pitno vodo praviloma najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.

V kolikor želite (v izogib poračunom) popis vodomera tudi v vmesnem obdobju, nam lahko  stanja sporočate mesečno, in sicer do 25. v mesecu. Stanje porabe vode lahko sporočate tudi  preko spletnega servisa www.komunala.info.

V zadnjem času ugotavljamo, da prihaja do povečanega števila nekontroliranih iztokov vode na individualnih odjemnih mestih (okvar na internem omrežju), zato vam svetujemo, da sami občasno opravite ogled.

Zamenjave vodomerov

Po Pravilniku o merilnih instrumentih je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan slediti določilom zakonodaje oziroma rokom, v katerih se umerjajo vodomeri (na 5 let). Ker ni mogoče vedno zagotoviti prisotnost uporabnika pri menjavi, bomo izjemoma menjave izvajali tudi brez vaše prisotnosti in vas o zamenjavi pisno obvestili. Rok za reklamacijo stanja vodomera bo 15 dni, po tem roku pa bomo vodomere predali v umeritev.

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogosti krivec za poškodbe na vodomeru, zato vas opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni poravnati sami.

V kolikor pa se odločite, da vam podjetje Kostak, d. d., izvede tudi dela izgradnje vodomernega jaška, prevzamemo odgovornost poškodbe zaradi zmrzali.

Za zaščito pred zmrzaljo je potrebno zagotoviti:

  • dovolj globok vodomerni jašek z izoliranim pokrovom,
  • dodatno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali.