Neonesnaženi vodni viri so predpogoj za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom. Varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju virov pitne vode z vodovarstvenimi območji, opredeljenimi s predpisi, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnih virov. V neposredni bližini vodnih virov so omejitve dejavnosti v prostoru zelo stroge, z oddaljevanjem od črpališč in zajetij pa je ureditev varovanja milejša.

Ukrepi so namenjeni zmanjševanju nevarnosti in tveganja, ki jih povzročajo trenutne dejavnosti ali tiste, ki se v prostor šele uvajajo.

Način varovanja oz. zaščite vodnih virov opredeljuje Zakon o vodah in podzakonski akti. Trenutno je zaščita vodnih virov na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki urejena z občinskima odlokoma:

Zavarovani so le vodni viri, ki so bili v letih priprave občinskih odlokov aktivni ali namenjeni javni oskrbi s pitno vodo. Skladno z določili Zakona o vodah je država pristojna za pripravo in izdajo Uredb o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika/ov, ki pa za območji občin Krško in Kostanjevica na Krki še niso izdelane. Občina Krško in Kostak sta pristojne službe že večkrat opozorila na nujnost sprejetja državne Uredbe.

Vodovarstvena območja pomembno vplivajo na zaščito vodnih virov, hkrati pa omejitve na območjih vodnih virov predstavljajo težavo uporabnikov zemljišč. Zato je pomembno sodelovanje vseh deležnikov – lastnikov zemljišč, lastnikov komunalne infrastrukture, uporabnikov pitne vode ter drugih deležnikov.

Na povezavi http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx lahko preverite ali določena parcela leži v vodovarstvenem pasu, tako da vpišete parcelno številko ali naslov.

  • Vstop javni > vstopi brez prijave >
  • Tematski sklop > druge državne vsebine > hidrografija (vode)
  • Pod zavihkom legenda > vodovarstvena območja – občinski nivo

Obveščanje inšpekcijskih služb

Če opazite ravnanje, za katerega menite, da je škodljivo okolju oziroma ogroža kakovost vira pitne vode, obvestite Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, OE Novo mesto, na telefonsko številko 07 394 24 40.

Zavedajmo se, da sami s svojim ravnanjem vplivamo na kakovost pitne vode.