Vlada Republike Slovenije je v novembru 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju: uredba), ki je bistveno spremenila način oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja s komunalnimi odpadki).

Država je več let z vladnimi uredbami omejevala uskladitve cen komunalnih storitev. Z novo metodologijo se vzpostavlja podoben način obračunavanja komunalnih storitev kot v energetskih dejavnostih (elektrika, plin, …). Uskladitev z novo uredbo je zakonsko obvezna. Z uredbo se je pristojnost za potrjevanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v celoti prenesla na lokalne skupnosti. Cene so sestavljene iz spremenljivega dela (cene storitev), ki se zaračuna glede na porabo in stalnega dela (omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture), ki se zaračuna neodvisno od porabe, glede na priključno moč (npr. velikost vodomera).

Cene so oblikovane na podlagi pričakovanih stroškov prihodnjega obračunskega obdobja. Oblikovane so torej predračunske cene posameznih storitev. Izvajalci gospodarskih javnih služb so zavezani, da enkrat letno preverjajo skladnost predračunskih cen z dejanskimi. V primeru previsokih odstopanj (več kot 10 %) so dolžni vključiti presežke v nove izračune predračunskih cen in jih predložiti pristojnim občinskim organom.

Katere so ključne novosti, ki jih prinaša uredba?

 • V ceno omrežnine so poleg stroškov javne infrastrukture vključeni tudi stroški zavarovalnih premij. Pri oskrbi s pitno vodo pa tudi obnova in vzdrževanje priključkov na javni vodovod (prej postavka števnina). Vlaganja v novogradnje na področju komunalne infrastrukture vplivajo na višjo amortizacijo, zaradi česar se na novo oblikuje omrežnina pri dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
 • V ceno vodarine so po novem vključeni stroški vodnega povračila, ki so se do sedaj izkazovali ločeno.
 • Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za posamezne velikosti vodomerov; med drugim se izenačita faktorja za vodomere DN 13 oziroma DN 15 in DN 20.
 • V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN < / = 20). Do sedaj se je strošek omrežnine v večstanovanjskih objektih za skupni vodomer delil po številu stanovanjskih enot.
 • Cena pri dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov se oblikuje v EUR za kg. Obračunska količina bo navedena v kg in izračunana iz letne količine odpadkov. Storitev bo za gospodinjstva zaračunana po številu stalno in začasno prijavljenih oseb na posameznem odjemnem mestu. Za posamezno osebo znaša obračunska osnova 40 litrov/mesec. Ista obračunska osnova se upošteva za lastnike gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi. Za segment gospodarstva se storitev zaračuna glede na prostornino posode (zabojnika) za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza. Obračun mesečnega stroška odlaganja se bo izvajal na osnovi podatkov o dejanski količini odloženih ostankov predelave na regijsko odlagališče.

Pojasnila postavk na računih komunalnih storitev

I. Oskrba s pitno vodo

 • vodarina
 • omrežnina

Vodarina predstavlja spremenljivi del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe.

Združuje dosedanje postavke: stroški vodarine in vodno povračilo. Vodarina se zaračuna glede na porabljeno količino vode (v m3).

Omrežnina predstavlja stalni del cene, ki poleg stroškov javne infrastrukture pokriva tudi stroške menjav vodomerov (dosedanja števnina) in vzdrževanja priključkov (dosedanja priključna moč). Zaračuna se glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera.

II. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se oblikuje in obračunava storitev za:

 • odvajanje komunalne odpadne vode
 • odvajanje  padavinske odpadne vode
 • čiščenje komunalne odpadne vode
 • čiščenje padavinske odpadne vode
 • prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN

Pri odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda so lahko na računu naslednje postavke:

1.1. cena storitve – odvajanje odpadne vode,

1.2. cena storitve – odvajanje padavinske odpadne vode,

1.3. omrežnina – odvajanje odpadne vode,

1.4. omrežnina – odvajanje padavinske odpadne vode,

1.5. okoljska dajatev za odpadne vode.

Cena storitve – odvajanje odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode predstavlja spremenljivi del cene, ki pokriva stroške izvajanja posamezne javne službe. Obračuna se glede na porabljeno količino pitne vode.

Omrežnina – odvajanje odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode predstavlja stalni del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture. Uporabnikom se obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera.

Pri čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda so na računu naslednje postavke:

2.1. cena storitve – čiščenje komunalne odpadne vode,

2.2. cena storitve – čiščenje padavinske odpadne vode,

2.3. omrežnina – čiščenje komunalne odpadne vode,

2.4. omrežnina – čiščenje padavinske odpadne vode,

Cena storitve – čiščenje komunalne odpadne vode in čiščenje padavinske odpadne vode predstavlja spremenljivi del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe. Obračuna se v m3 glede na porabljeno količino pitne vode. Omrežnina – čiščenje komunalne odpadne vode predstavlja stalni del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture. Uporabnikom se obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

Pri prevzemu in ravnanju z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) so na računu naslednje postavke:

3.1. cena storitve – praznjenje greznic ali MKČN,

3.2. omrežnina – praznjenje greznic ali MKČN,

3.3. okoljska dajatev za odpadne vode.

Cena storitve – praznjenje greznic ali MKČN se zaračuna vsem, ki imajo greznice ali male komunalne čistilne naprave. Storitev se obračunava glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. To pomeni, da se ta storitev zaračuna na vsakomesečni položnici, ob samem praznjenju greznice oz. MKČN pa se ne zaračuna več. Kadar se poraba vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se cena obračuna glede na število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

Omrežnina –praznjenje greznic ali MKČN predstavlja stalni del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture.

Okoljska dajatev se obračuna v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. Tistim uporabnikom, ki imajo lastne MKČN, se okoljska dajatev zniža za 90 %.

III. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Pri dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so na računu naslednje postavke:

 1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
 • cena javne infrastrukture in
 • cena storitve.
 1. Zbiranje bioloških odpadkov:
 • cena javne infrastrukture in
 • cena storitve.
 1. Obdelava komunalnih odpadkov:
 • cena javne infrastrukture in
 • cena storitve.
 1. Odlaganje komunalnih odpadkov:
 • cena storitve.

Cena storitve predstavlja spremenljivi del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe. Cena javne infrastrukture predstavlja stalni del cene, ki pokriva stroške najema javne infrastrukture.

Cena se oblikuje na kg opravljene storitve. Uporabnikom občine Kostanjevica na Krki se zaračuna glede na prostornino posode (zabojnika) za mešane komunalne odpadke, pri čemer velja:

 • obračunska osnova za individualno gradnjo z do tremi osebami v gospodinjstvu je  tipizirana posoda minimalne prostornine 120 litrov ali več,
 • obračunska osnova za individualno gradnjo s štirimi ali več osebami v gospodinjstvu je tipizirana posoda minimalne prostornine 240 litrov ali več (po izbiri),
 • skupinska gradnja – skupinske posode prostornine od 660 do 1.100 litrov.

Uporabnikom občine Krško se za segment gospodinjstva storitev zaračuna glede na število število oseb v posameznem gospodinjstvu, ki so uradno prijavljene na posameznem naslovu, za posamezno osebo pa znaša obračunska osnova 40 litrov/mesec. Ista obračunska osnova se upošteva za lastnike gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi. Za večstanovanjske objekte (bloke) se za ključ delitve stroška upošteva število oseb posamezne stanovanjske enote.

Za segment gospodarstva pa se storitev zaračuna glede na prostornino posode (zabojnika) za mešane komunalne odpadke.

Obračun mesečnega stroška odlaganja se izvaja na osnovi podatkov o dejanski količini odloženih ostankov predelave na regijsko odlagališče.

Veljavni ceniki so dostopni na TEJ POVEZAVI.

Način plačevanja komunalnih storitev

 • na splošnih vplačilnih mestih (banke, pošte, ostala vplačilna mesta)
 • z izpolnitvijo obrazca pooblastite banko za direktno obremenitev za plačevanje računov za komunalne storitve (trajni nalog – postopek otvoritve oz. ukinitve urejate na sedežu naše družbe ali pa nam po elektronski pošti pošljete poskeniran izpolnjen obrazec. Najdete ga na tej povezavi: Soglasje za direktno bremenitev SEPA skupaj z navodili za izpolnjevanje obremenitev SEPA  in primerom izpolnjenega soglasja.
 • na sedežu podjetja, na naslovu Leskovška cesta 2 a, Krško (brez nadomestil, možnost plačila z gotovino ali bančno kartico, možnost plačila tudi ostalih obveznosti do družbe Kostak d.d.), vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 • z e-računom, ki ga lahko posredujemo direktno v vašo banko. Za naročilo je potrebna prijava oziroma sprememba nastavitev na portalu Komunala.info ali preko obrazca na tej povezavi. Izpolnjen in podpisan obrazec vrnite nazaj po pošti ali e-pošti (scan) do 25. v mesecu, če želite prejeti e-račun za tekoči mesec. Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07 48 17 249 ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Sprememba števila oseb v gospodinjstvu

Na osnovi določil odlokov za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb so uporabniki dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev pisno in pravočasno, torej pred datumom izstavitve računa za določeno obračunsko obdobje oziroma do 25. v mesecu za tekoči mesec. Število oseb za posamezno odjemno mesto smo pridobili iz uradnih evidenc in je navedeno v zgornjem desnem okvirčku računa. V primeru morebitnega odstopanja števila oseb nam posredujte Potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma Potrdilo o prijavi stalnega/začasnega prebivališča. Potrdila pridobite na upravni enoti.

Prekinitev dobave pitne vode

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko izvajalec na stroške uporabnika izvede prekinitev dobave pitne vode v primerih:

  • če je vodovodni priključek izveden brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe;
  • če hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom;
  • če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega priključka;
  • če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževanja vodovodnega priključka;
  • če posega v obračunski vodomer v nasprotju z zahtevami izvajalca javne službe;
  • če krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode;
  • če z odvodom odpadne komunalne in padavinske vode ogroža vodne vire ali dobavo vode;
  • če ne poravna dveh računov za dobavljeno pitno vodo;
  • če na poseben pisni poziv ne sklene pogodbe o dobavi pitne vode, razlog za nesklenitev pogodbe pa je na njegovi strani;
  • na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja;
  • iz drugih razlogov, ki lahko ogrozijo nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe, če se dobava vode ne bi prekinila.

Vzpostavitev mirovanja odjemnega mesta

Plačevanju obveznosti iz naslova komunalnih storitev se je mogoče izogniti, tako da lastnik odjemnega mesta vzpostavi mirovanje odjemnega mesta (dobava vode se prekine in vodomer zapečati), za kar je potrebno posredovati vlogo (s priloženimi dokazili o lastništvu) ter predhodno poravnati vse morebitne odprte obveznosti za predmetno odjemno mesto in stroške vzpostavitve mirovanja odjemnega mesta (60,46 EUR z DDV). Prav tako je potrebno pred eventualno ponovno vzpostavitvijo vodooskrbe na odjemnem mestu poravnati stroške ponovne priključitve v enaki višini.