Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Pokopališča v upravljanju

Upravljamo z naslednjimi pokopališči:

 • pokopališče Brestanica in Gorica pri Brestanici (KS Brestanica, KS Rožno-Presladol);
 • pokopališče Koprivnica (KS Koprivnica);
 • pokopališče Kostanjevica na Krki in Oštrc (Občina Kostanjevica na Krki);
 • pokopališče Krško (KS Dolenja vas, KS Gora, KS mesta Krško, KS Spodnji Stari Grad);
 • pokopališče Leskovec (KS Leskovec pri Krškem, KS Krško polje, KS Senuše, KS Veliki Podlog);
 • pokopališče Podbočje (KS Podbočje);
 • pokopališče Raka (KS Raka);
 • pokopališče Senovo in pokopališče Stranje (KS Senovo);
 • pokopališče Veliki Trn (KS Veliki Trn);
 • pokopališče Zdole (KS Zdole);

 Uporabniki storitev »urejanja in vzdrževanja« so najemniki grobnih prostorov.

 

Najem grobnega prostora

Grob odda v najem upravljalec pokopališča na podlagi pogodbe o najemu grobnega prostora. Najemniki grobnega prostora so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti zastopniki oziroma tiste osebe, ki jih kot take določa zakon oziroma drugi predpisi.

Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.

Cenik letnih najemnin za grobne prostore

 

Odpoved najema grobnega prostora

V primeru odpovedi pogodbe izpolnite obrazec Odpoved najema grobnega prostora. Pri odpovedi mora najemnik odstraniti nagrobno obeležje. Grobnino pa je potrebno plačati do konca poteka mirovalne dobe.

Najem grobnega prostora se lahko prekine tudi v naslednjih primerih:

 • če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
 • če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
 • ob opustitvi pokopališča;

kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

 

Izvajanje del na pokopališčih

Dela na pokopališču se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca pokopališča.

Najemnik grobnega prostora mora za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča pridobiti pisno soglasje upravljalca, za kar je potrebno izpolniti vlogo. K vlogi je potrebno predložiti skico z dimenzijami in opisom del ureditve groba. Za morebitne kršitve je pristojen medobčinski inšpektorat.

Izvajalec kamnoseških del je v skladu s soglasjem dolžan priglasiti vsa dela najmanj 3 dni pred načrtovanim izvajanjem del. Odpadni in odvečni material je potrebno sproti odstraniti s pokopališča na deponijo. Pri delih se ne sme posegati v sosednji grob.

Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvedbe del. Priglasitev lahko posredujete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kakršen koli drug poseg na grobnem prostoru (izkopi grobnih prostorov in vgrajevanje žarnih niš) je strogo prepovedan.

Stroški izdaje soglasja se zaračunajo po veljavnem ceniku.

 

Upravljanje pokopališč

Storitev vzdrževanja pokopališč obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.

Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. Storitve pogrebnega moštva zagotavlja upravljavec pokopališča.

 

24- urna dežurna služba

Izvajanje »24-urne dežurne pogrebne službe« obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku.

Za območje občine Krško družba Kostak, d. d. izvaja 24-urno dežurno službo skladno z Odlokom o pokopališkem redu. Za območje občine Kostanjevica na Krki odlok še ni sprejet.

Cena storitve 24-urne dežurne službe je oblikovana skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne služb in znaša 287,98 EUR z DDV. Poravna jo naročnik pogreba.

Pogrebne službe pokojnike prevzemate v prostorih na pokopališču v Krškem, ob predhodni najavi na 041 615 341, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.